Cíle projektu

1) Zlepšení podmínek pro růst hadcových druhů z červeného seznamu včetně endemické kuřičky hadcové

2) Zlepšení podmínek a obnova perialpidských borů jako biotopu z červeného seznamu a biotopu hadcových druhů z červeného seznamu

3) Standardizace a zlepšení péče o hadcové bory na základě vytvořené Metodiky péče

4) Osvěta a propagace hadců u Borovska s důrazem na trvalé zachování ohrožených druhů

V rámci projektu bude podpořena ochrana a zachování následujících druhů a biotopů uvedených v Červených seznamech:

Rostliny:

 • kuřička hadcová (Minuartia Smejkalii) C1r
 • pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla) C1b
 • mochna Crantzova hadcová (Potentila Crantzii subsp. serpentini) C1r
 • hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthuzianorum subsp. capillifrons) C2r
 • trávnička hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentini) C2r
 • sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) C2r
 • chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola) C4b
 • penízek horský (Noccaea montana) C3

Houby:

 • šťavnatka slizoprstenná (Hygrophorus gliocyclus) CR
 • kuřátka křehká (Ramaria gracilis) ?EX
 • kukmák cizopasný (Volvariella surrecta) CR
 • měcháček síťnatý (Arrhenia retiruga) ?EX
 • čepičatka prstovitá (Conocybe digitalina (cf.) CR
 • kuřinec šafránový (Ramariopsis crocea) CR
 • vláknice zardělá (Inocybe whitei) EN
 • holubinka růžovonohá (Russula roseipes) EN
 • kalichovka matná (Gerronema grossula) CR
 • jazourek srstnatý (Trichoglossum hirsutum) EN
 • hvězdovka drsná (Geastrum campestre) EN
 • chřapáč kalíškový (Helvella leucomelaena) EN.

Přírodní biotopy:

 • perialpidský hadcový bor (EN)

Plánované aktivity a jejich harmonogram

 • Botanický, mykologický a entomologický průzkum – červenec 2021 září 2022
 • Revitalizace stanovišť – říjenbřezen 2021, 2022,
  • Výřez náletů – říjen-březen 2021, 2022, 2023
  • Kosení – červenec-září 2021, 2022, 2023
  • Podpora obnovy borovic – duben-červen, říjen-prosinec 2022
  • Strhávání humusové vrstvy – duben-září 2022
 • Posílení populace kuřičky hadcové – červenec 2021 – prosinec 2022
 • Hodnocení úspěšnosti zásahů – červenec 2022prosinec 2023
 • Metodika lesnického hospodaření na hadcových borech – září 2023 duben 2024
 • Osvěta a propagace – po celou dobu projektu

Průběh realizace projektu

1. Botanický, mykologický a entomologický průzkum

2. Revitalizace stanovišť

3. Posílení populací kuřičky hadcové

4. Hodnocení úspěšnosti zásahů

5. Metodika lesnického hospodaření na hadcových borech

6. Osvěta a propagace

Fotografie z realizace projektu naleznete zde.


Organizační zajištění

Hlavním řešitelem projektu je Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Ing. Karel Kříž,

Finanční řízení projektu: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Partneři projektu

Botanický ústav AVČR, v.v.i. (www.ibot.cas.cz) – zajišťuje botanické průzkumy a hodnocení dopadu

University of Oslo – podílí se na přípravě odborných publikací a hodnocení dopadu

Termín realizace: 1.7.2021 – 30.4.2024

Číslo projektu: 3201200005

Rozpočet projektu: 5 190 717 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 3 970 897,80 Kč

Výše dotace SFŽP: 700 746,68 Kč

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.