Botanický průzkum

Byl dokončen botanický průzkum, data připravena pro jejich statistické zpracování. Analýza dat pouze z období před realizací zásahů není smysluplné, takže statistické vyhodnocení bude realizováno po dokončení zpracování dat z hodnocení dopadu. Průzkum potvrdil výskyt typických druhů pro perialpidské bory. Nejvýznamnějšími zástupci jsou zejména mochna Cranzova hadcová (Potentilla crantzii subsp. serpentini), hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) či bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Tyto druhy se však vyskytují pouze na otevřených plochách s nízkým vegetačním pokryvem, kde hadcový substrát vystupuje na povrch. V místech zarostlých třtinou zatím tyto druhy chybí.

Mykologický průzkum

Mykologický průzkum byl dokončen, závěrečná zpráva byla zveřejněna na webových stránkách a je přiložena k monitorovací zprávě jako samostatná příloha. Výsledky ukázaly, že území je velmi cenné i z mykologického hlediska, zejména pak plochy nezarostlé třtinou, mrtvé stromy či plochy po pálení hmoty.  Celkem bylo zaznamenáno 234 taxonů, z toho 98 druhů je mykorhizních. 22 druhů je zařazeno do červeného seznamu, z toho 1 v kategorii CR, 5 v kategorii EN, 5 v kategorii VU, 5 v kategorii NT a 6 v kategorii DD. Na základě tříletého sledování lze říci, že se druhy velkých hub nalezené mimo rezervaci z velké části překrývají s druhy již známými z NPP, v některých případech však byly nalezeny i ohrožené druhy na území NPP doposud nezaznamenané, např. pavučince C. barbarorum (DD) a C. atrovirens (EN). Mykologická výjimečnost oblasti spočívá ve společenstvu hub vázaných na oligotrofním bazické půdní substráty, což se týká především rodu pavučinec – Cortinarius s.l..

Dále se podařilo objevit nový nepopsaný druh pavučinec hadcový – Cortinarius lilacinomarginatus ad. int. Jeho vědecký popis je plánován na rok 2024 s tím, že Borovsko bude uvedeno jako typová lokalita druhu.

Závěrečnou zprávu z mykologického průzkumu naleznete zde.

Entomologický průzkum

Entomologický průzkum byl dokončen, nicméně ještě probíhá determinace ploštic a blanokřídlých. Předběžné výsledky ukázaly, že na lokalitě se nachází 31 druhů z Červeného seznamu ohrožených druhů ČR, dva jsou chráněny Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nejvýznamnější je nález kriticky ohroženého „pralesního reliktu“ tesaříka Nothorhina muricata. Tento velmi vzácný druh je vázán na osluněné kmeny starých, mimo lesní zápoj rostoucích borovic. Jeho výskyt zde lze přičíst původnímu výskytu borovice na lokalitě a historickému hospodaření, díky kterému zde byly řídké, nezapojené porosty borovic. V těsném sousedství se navíc stále vyskytují vhodné nesouvislé borové porosty lesostepního charakteru na strmých březích přehrady v NPP Hadce u Želivky.

Na fotografie z průzkumů se můžete podívat zde.