Ochrana kuřičky hadcové

Kuřička hadcová je zapsána v kategorii kriticky ohrožené (C1) druhy v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka, 2001) a rovněž i v mezinárodním Červeném seznamu IUCN (Walter & Gillett, 1997). Kuřička hadcová je dle zákona č. 114/1992 Sb. a přílohy č. II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. řazena mezi zvláště chráněné druhy rostlin v kategorii silně ohrožené. Na úrovni EU patří mezi prioritní druhy podle směrnice 92/43/EHS, kde je zařazena mezi druhy vyžadujícími zvláštní územní ochranu (příloha II) i druhy vyžadujícími přísnou ochranu na celém území členského státu (příloha IV). Na mezinárodní úrovni je dále uvedena v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva, příloha I).