Pro hodnocení dopadu zásahů na výskyt cílových ohrožených hadcových druhů a na kvalitu biotopu perialpidských hadcových borů byly vytyčeny trvalé monitorovací plochy na jednotlivých projektových částech.  Vliv kosení na změnu vegetace je hodnocen na trvalých plochách o velisti 1×1 m a kontrolních nekosených plochách. Vliv ostatních zásahů je hodnocen na plochách o velikosti 5x5m. Dále je na každé ploše odečten zástin a mikroklimatické podmínky. Data jsou odečítána v průběhu vegetační sezóny a následně probíhá jejich zpracování.