1. Výskyt cílových druhů a kvalita biotopu

Hodnocení probíhá pomocí odečtu fytocenologických snímků na trvalých plochách a hodnocení otevřenosti lokality a dopadajícího záření. Práce v terénu byly realizovány v srpnu a v září, nyní probíhá zpracování dat.

2. Hodnocení úspěšnosti vytvoření nových populací kuřičky hadcové

V první polovině srpna bylo dokončeno hodnocení růstu vysazených jedinců v terénu, nyní probíhá zpracování dat. Prvotní výsledky ukazují vysokou mírů přežívání na všech plochách. Nový jedinci pozorování nebyli, což ale bylo očekávané. Rostliny se vysazovaly nekvetoucí, a tak první semena začaly produkovat až v roce 2023. Vznik semenáčků tak lze očekávat až v roce 2024. Z toho důvodu provedeme ještě jednu kontrolu před ukončením projektu.

3. Hodnocení úspěšnosti obnovy borového lesa

Protože narušení povrchu proběhlo až po konci vegetační sezóny, nebylo možné vytyčit trvalé plochy tento rok. Z toho důvodu budou monitorovací plochy vytyčeny na jaře 2024. Budou sebrána primární data – stav na začátku obnovy. Pro hodnocení úspěšnosti by ale bylo potřeba mnohem delší období. Proto budou odečty pokračovat i po skončení projektu v rámci monitoringů populací kuřičky hadcové.

Fotografie z monitoringů naleznete zde.