Populace ohrožených rostlin včetně populací kuřičky hadcové na příkrých hadcových skalách jsou dlouhodobě stabilní, protože na tomto typu stanoviště je vegetace velmi sporadická a hadcové druhy zde nejsou vystaveny kompetici. Na méně příkrých částech lokality však vlivem zejména spadu dusíku a technických zásahů v minulosti dochází k změnám v charakteristice půdních vlastností (zvýšení humusové vrstvy v půdním profilu, nárůst obsahu základních živin v půdě, zvýšení půdní vlhkosti), což vede k expanzi kompetičně zdatnějších druhů rostlin, např. třitiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a třtivny rákosovité ( Calamagrostis arundinacea) a způsobuje negativní dopady na populace hadcových druhů. Negativní vlivy jsou odlišné v různých částech lokality, viz mapa. Negativní vlivy jsou nejvýraznější v centrální části NPP a dále na částech osídlených populacemi kuřičky hadcové DK3, B1, B2, kde dochází ke stálému snižování v početnosti hadcových druhů (Klaudisová 2001,2003, Fialová a Klaudisová 2004, Plachá a Fialová 2006, Plachá 2007, Pánková 2008,2009,2010). Podél vodní nádrže pak dochází k šíření náletových dřevin, tento problém ohrožuje zejména populaci kuřičky na lokalitě DK1, kde vlivem zvýšeného zastínění dochází k expanzi Vincetoxicum hirundinaria, která svou kompeticí potlačuje hadcové druhy. Na několika lokalitách (DK3, B2) již došlo k vyhynutí prioritního druhu kuřičky hadcové.