Evropsky významná lokalita (EVL) Želivka se rozkládá na ploše 1329,21 ha a je významným centrem biodiverzity jak na české tak i na evropské úrovni. Jedná se o centrum rozšíření kuřičky hadcové, která se zde nachází v 7 mikropopulacích, z nichž jedna už vyhynula. EVL Želivka zasahuje do dvou krajů: Středočeského kraje a kraje Vysočina. Většina  je tvořena vodní plochou, kde je hlavním předmětem ochrany evropsky významný druh bolen dravý. V přehradní hrázi je chráněn druh netopýr černý, který je obdodně jako kuřička považován za prioritní druhy pro ochranu přírody na evropské úrovni. Lokalita je tvořena mozaikou několika vegetačních typů, přičemž mnoho z nich spadá mezi evropsky významné habitaty podle přílohy I Směrnice o habitatech (92/43/EHS).

Obecné informace

Geologie a pedologie

Flóra a fauna

Ochrana lokality

Ohrožení