Socio-ekonomický dopad

Při hodnocení socio-ekonomického dopadu probíhá na lokální, regionální a státní úrovni a na úrovni EU.  V ámci studie se hodnotí následující parametry:

1. Ekonomická situace: zvýšení atraktivity regionu prostřednictvím šetrné turistiky v rámci geoparku Kraj Blanických rytířů a informačního centra EVL Želivka Vodní dům, což zvýší obchodní příležitost pro penziony, místních podniky a restaurace spojené s turismem. Nové obchodní příležitosti vyvstanou i pro dobrovolníky zahrnuté do programu Záchranné pěstovaní v soukromých zahradách.

2.  Vytváření regionální identity: Projekt ukáže obyvatelům význam ochrany místní přírody a turistický potenciál regionu a podpoří tak tvorbu místní identity. Péče o místní ohrožený druh a jeho lokality a zvýšení turistického zájmu přinese hospodářské příležitost a tím ukáže potenciál pro udržitelný rozvoj založený na vhodném využívání místních zdrojů.

3. Zvýšení sociální prestiže starších obyvatel: prostřednictvím programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách projekt nabídne novou příležitost pro tuto skupinu s cílem zvýšit jeho společenské postavení a vytvářet sítě s podobnými lidmi prostřednictvím sdílení výsledků.

4. Prevence negativního chování: pomocí zvýšení povědomí o negativních dopadech tohoto chování, sociálního tlaku a dostupnosti kuřičky na zahrádkářském trhu přispěje projekt k prevenci tohoto chování.

5. Socio-economický benefit v ochraně přírody
Lesní pastva jako nástroj managementu lokalit je používán maloplošně na několika místech v České republice. Lesní správci se doposud zdráhají použít tuto metodu i přes její přínosy pro ochranu přírody a menší náklady v porovnání s kosením. Tento projekt realizuje velkoplošnou pastvu a mohl by tak být klíčovým prvkem v měnícím se postoji. Lesní pastva přináší ekonomický profit zapojeným zemědělcům, kteří si díky ní zvyšují povědomí o přírodních hodnotách regionu.

Projekt dále přinese zlepšení propojení mezi organizacemi zabývajícími se ochranou přírody (AOPK, ČSOP a další neziskové organizace) a širokou veřejností v rámci programu Záchranného pěstování jako nového typu ochrany druhů. Program taktéž povede k vytvoření nových ekonomických příležitostí zaváděním nových druhů (v dlouhodobém horizontu se netýká pouze kuřičky hadcové) pro zahradníky i botanické zahrady. 


Studie socio-ekonomických dopadů - začátek projektu

Studie socioekonomických dopadů projektu LIFE for Minuartia – závěrečná studie 2020