Socio-ekonomický dopad

Projekt Life for Minuartia – Život pro kuřičku se netýká pouze záchrany druhu, ale bere v potaz i dopady na socio-ekonomický stav na lokální, regionální a státní úrovni a na úrovni EU. Z tohoto důvodu se v rámci projektu zpracuje socioekonomická studie, která bude hodnotit následující parametry:

1. Ekonomická situace
Řešením projektu dojde ke zvýšení atraktivity regionu prostřednictvím šetrné turistiky v rámci geoparku Kraj Blanických rytířů a informačního centra EVL Želivka Vodní dům, což zvýší obchodní příležitost pro penziony, místních podniky a restaurace spojené s turismem.

Nové obchodní příležitosti vyvstanou i pro dobrovolníky zahrnuté do programu Záchranné pěstovaní v soukromých zahradách.

Projekt bude mít pozitivní vliv na lokální zaměstnanost díky realizaci subdodávek místními poskytovateli.

2.  Vytváření regionální identity
Obě evropsky významné lokality spadají do oblastí na okraji regionu, trpí nezaměstnaností, nedostatkem veřejné infrastruktury a vylidňováním. Projekt ukáže obyvatelům význam ochrany místní přírody a turistický potenciál regionu a podpoří tak tvorbu místní identity. Péče o místní ohrožený druh a jeho lokality a zvýšení turistického zájmu přinese hospodářské příležitost a tím ukáže potenciál pro udržitelný rozvoj založený na vhodném využívání místních zdrojů.

3. Zvýšení sociální prestiže starších obyvatel
Zahradničení je velmi populární hlavně u obyvatel důchodového věku, kteří čelí riziku marginalizace. Tento projekt nabídne novou příležitost pro tuto skupinu s cílem zvýšit jeho společenské postavení a vytvářet sítě s podobnými lidmi prostřednictvím sdílení výsledků.

4. Prevence negativního chování
Negativní chování ve vztahu k ochraně přírody zahrnuje zejména vandalství, sběr zvláště chráněných druhů, ničení stanovišť. Pomocí zvýšení povědomí o negativních dopadech tohoto chování, sociálního tlaku a dostupnosti kuřičky na zahrádkářském trhu přispěje projekt k prevenci tohoto chování.

5. Socio-economický benefit v ochraně přírody
Lesní pastva jako nástroj managementu lokalit je používán maloplošně na několika místech v České republice. Lesní správci se doposud zdráhají použít tuto metodu i přes její přínosy pro ochranu přírody a menší náklady v porovnání s kosením. Tento projekt realizuje velkoplošnou pastvu a mohl by tak být klíčovým prvkem v měnícím se postoji. Lesní pastva přináší ekonomický profit zapojeným zemědělcům, kteří si díky ní zvyšují povědomí o přírodních hodnotách regionu.

Projekt dále přinese zlepšení propojení mezi organizacemi zabývajícími se ochranou přírody (AOPK, ČSOP a další neziskové organizace) a širokou veřejností v rámci programu Záchranného pěstování jako nového typu ochrany druhů. Program taktéž povede k vytvoření nových ekonomických příležitostí zaváděním nových druhů (v dlouhodobém horizontu se netýká pouze kuřičky hadcové) pro zahradníky i botanické zahrady.