Posilování populací a reintrodukce

Posilování stávajících populací: Po realizaci managementových zásahů došlo k vytvoření nových ploch vhodných pro kuřičku hadcovou. V roce 2017 byly takto upraveny v EVL Želivka části DK1, DK2, DK3 a B1.

Na lokality bylo vyseto a vysazeno:

DK1 - 1771 semen a 153 jedinů

DK2 - 4462 semen a 170 jedinců

DK3 - 432 semen a 1 jedinec

B1 - 1349 semen a 150 jedinců.

Fotografie z přípravy i realizace posilování si můžete prohlédnout zde.


Reintrodukce druhu bude probíhat v okrajové lokalitě, kde kuřička hadcová před cca pěti lety v důsledku zhoršených stanovištních podmínek vyhynula. Toto stanoviště bude nejdříve revitalizováno a poté zde budou vyseta semena a vysázeny semenáčky získané z rostlin ex-situ populace. Každý jedinec bude označen štítkem a bude hodnocena jeho fitness.