Vybudování genofondové banky (ochrana ex-situ)

Ex-situ populace bude vytvořena na hadcové skále vybudované ve venkovní expozici návštěvnického centra EVL Želivka Vodní dům, který se nachází v blízkosti přehradní hráze, takže populace poroste v identických klimatických podmínkách jako přirozené populace.

Na základě analýzy genetické diverzity populací a hodnocení vitality mezipopulačních kříženců v Botanickém ústavu AV ČR bude určen optimální design sběru semen pro tuto ex-situ populaci (tj. zda použít jednu populaci či vytvořit směs populací), tak aby se zachovala co nejvyšší možná genetická variabilita, ale zároveň nedošlo ke snížení fitness mezipopulačních kříženců.

Každý jedinec bude označen identifikačním štítkem, bude sledována jeho fitness. Každý rok bude sebrána část vyprodukovaných semen a uložena v Botanickém ústavu AV ČR pro testování jejich klíčivosti.

Z části sebraných semen bude realizována reintrodukce druhu na část lokality, kde již kuřička vyhynula.

Poslední rok projektu bude provedeno kontrolní hodnocení zachycené genetické diverzity jak v ex-situ populaci, tak i reintrodukované populaci.

Průběh této aktivity můžete sledovat zde.