Revitalizace stanovišť kuřičky hadcové

Jednotlivé zásahy budou realizovány na základě předchozího mapování populací kuřičky hadcové a stavu habitatů, tak aby nedošlo k poškození jejích trsů. Pomocí hodnocení fitness kuřičky hadcové se určí kritická fáze životního cyklu, což umožní přesnější cílení zásahů na podporu právě této kritické fáze. Na každé ploše bude vytyčeno několik pevných mapovacích čtverců, které umožní hodnotit dopad aktivit jak na vegetaci, tak i na populaci kuřičky.

Realizované intervence budou velmi intenzivní a budou vyžadovat další následný pravidelný management. Tyto následné činnosti budou zahrnovat především pravidelné kosení nebo pastvu a občasné odstraňování náletových dřevin. Realizované zásahy nepovedou k zvýšení půdní eroze nad přirozenou úroveň eroze hadcových skal.

Kliknutím na jednotlivé aktivity si můžete přečíst postup v jejich realizaci a prohlédnout si fotografie. Mapa s vyznačenými zásahy na loklaitě EVL Želivka je uvedena zde a zde, na lokalitě EVL Hadce u Hrnčíř zde.

1.1 Potlačení konkurenčně silných rostlin

a) kosení: kosit se bude na částech EVL Želivka, které nebyly pravidelně koseny a kde jsou rozsáhlé porosty trav, zejména třtiny rákosovité a třtiny křovištní. Seč bude provedena 2x ročně, tj před zráním semen a před koncem vegetačního období.

b) ruční vytrhávání rostlin: Na nepřístupných částech budou expanzní rostliny odstraněny manuálně. Jedná se zejména o tolitu lékařskou, janovec metlatý a mechy a trsy trav.

c) pastva: pastva bude probíhat v centrální části NPP hadce u Želivky pomocí stáda  25-30 ovcí dvakrát ročně po dobu 14 dnů. Před spásáním bude tato část posečena kvůli odstranění biomasy.

d) potlačení třtiny pomocí výsevů kokrhele luštince: kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus). Kokrhel je poloparazitická rostlina, která parazituje na lipnicovitých a tím snižuje jejich růst. Jakmile nemá vhodného hostitele, kokrhel z lokality vymizí. 

1.2 Odstranění humusové vrstvy

Kuřička je vázána na hadcový podklad, nahromadění humusu vede k jejímu potlačení. Z tohoto důvodu bude na vybraných místech s vysokou vrstvou humusu nebo s kyselým podložím provedeno mechanické odstranění této vrstvy.

1.3 Potlačení negativního vlivu lesního hospodářství

V důsledku lesního hospodářství a přirozené obnovy vegetace, na některých částech obou lokalit se vyskytují husté porosty borovic, smrku a dalších dřevin. Tyto husté části s mladistvými borovicemi budou postupně prosvětleny a budou odstraněny náletové dřeviny. Některé z pokácených stromů zůstanou na místě a budou sloužit pro vývoj hmyzu na obou EVL.

1.4 Snížení intenzivního spásání divokou zvěří

Na některých částech EVL Želivka dochází k téměř kompletnímu spasení kvetoucích jedinců kuřičky velkými býložravci (jelen, zajíc, muflon). Ke spásání dochází většinou na hranici lokality, která sousedí s hospodářským lesem a není příliš strmá. Abychom zabránili tomuto nadměrnému okusu, umístíme na skalky, které jsou snadno přístupné pro zvěř oplocenky.

1.5 Stavba závory pro automobily za účelem odstranění vandalismu

Jedna z částí EVL Želivka je ohrožena obnovováním ilegální skládky poblíž asfaltové lesní cesty a snadnému přístupu místních obyvatel. Aby se zabránilo pronikání automobilů na toto místo, bude zde instalována závora. Současně s výstavbou bariéry se zaměříme na zlepšení povědomí mezi místními obyvateli o významu lokality a důsledku umístění skládky na populaci kuřičky hadcové.