Všechny aktuality

Uzávěrka výtvarné soutěže již tento týden

aktuality

4.04.2018

AOPK ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Botanický ústav Akademie věd ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo další ročník výtvarné a literární soutěže na téma

Příroda v ČR – Natura 2000: Ohrožené druhy rostlin a živočichů a ochrana přírodních stanovišť v ČR

Práce mají být zaměřeny na ohrožené druhy rostlin, živočichů či přírodní stanoviště v České republice, chráněná prostřednictvím sítě Natura 2000 a na různé způsoby jejich záchrany (např. managementové zásahy na lokalitách). Seznam jak rostlinných tak živočišných druhů a stanovišť naleznete na stránkách http://www.biomonitoring.cz/. Lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000 můžete nalézt na odkazu http://natura2000.eea.europa.eu/

Soutěžní práce doručte  do 6. dubna 2018 (včetně) osobně nebo poštou na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim nebo Botanický ústav AVČR v.v.i, Zámek 1, 252 43 Průhonice

Obálky označte „Příroda v ČR – Natura 2000“

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota 10. dubna 2018.

Všechny práce budou vystaveny v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim od 21. dubna do 18. května 2018. Autoři nejlepších prací obdrží zajímavé ceny.

Více informací naleznete zde.

Autor: Hana Pánková, PhD.
Kategorie: soutěž
Projekt: LIFE pro kuřičku